W dniach 9-19 maja zrób zakupy z 10% rabatem z kodem: MAMA :*

REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DZIAŁAJĄCEGO W DOMENIE WWW.BELAMILA.PL

1. Niniejszy regulamin określa warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Jerzego Kosima, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą F.H.U “Okna” Jerzy Kosim, ul. Zawierciańska 6, lok. 6, 32-310 Klucze, NIP: 637-106-41-50, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, za pośrednictwem sklepu internetowego www.belamila.pl (zwanego dalej : “Sklepem internetowym”).

Kontakt ze Sprzedawcą i sposób porozumiewania się: mailowo: sklep@belamila.pl, listownie: F.H.U “Okna” Jerzy Kosim, ul. Zawierciańska 6, lok. 6, 32-310 Klucze lub telefonicznie: 889127157.

§ 1 DEFINICJE
Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sprzedawca skompletuje zamówienie i przekaże je Dostawcy realizującemu wybraną przez Klienta formę Dostawy;
Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na mocy obowiązujących przepisów prawa;
Dostawca –  oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dostarczania Towarów:

 1. firmę kurierską,

 2. Pocztę Polską S.A. z siedzibą w Warszawie,

 3. InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadczącą usługi Dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomat); 

Dowód zakupu – dokument wystawiony przez Sprzedawcę, potwierdzający dokonanie zakupu. Może nim być paragon fiskalny lub faktura VAT
Klient –  Pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą oraz dokonującą zakupu Towaru za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz dokonująca zakupu Towaru za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
Newsletter – bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną, za pomocą, której Sklep Internetowy informuje Klientów o nowych materiałach i wydarzeniach pojawiających się w ramach działalności Sklepu Internetowego, poprzez cykliczne przesyłanie wybranych i zredagowanych treści w postaci listu elektronicznego
Sprzedawca – firma F.H.U “Okna” Jerzy Kosim, ul. Zawierciańska 6, lok. 6, 32-310 Klucze, NIP: 637-106-41-50, adres strony internetowej: www.belamila.pl, adres e-mail: sklep@belamila.pl wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki.
Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy działający w domenie www.belamila.plwww.belamila.eu za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, a także korzystać z pozostałych Usług Sklepu; 
Towar – wyrób dostępny w Sklepie Internetowym, w odniesieniu do którego można złożyć Zamówienie i który może być przedmiotem Umowy sprzedaży;
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta według postanowień Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu;
Zamówienie – dyspozycja zakupu Towaru złożona przez Klienta, prowadząca bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży zgodnie z Regulaminem.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w szczególności warunki składania Zamówienia i jego modyfikowania, dokonywania płatności, zasad świadczenia usług newsletter drogę elektroniczną, zasad rejestracji i korzystania z Konta Klienta w Sklepie Internetowym, oraz innych uprawnień i obowiązków Klienta oraz Sprzedawcy.

 2. Warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z Regulaminem i wyrażenia zgody na przestrzeganie zawartych w nim postanowień (akceptacja Regulaminu).

 3. Informacje zawarte w Sklepie Internetowym nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania w każdym czasie zmiany Towarów oraz ich cen, jak również przeprowadzania i odwoływania różnego rodzaju promocji i wyprzedaży dotyczących Towarów. Zmiany te nie mogą naruszać prawa nabytych Klientów, którzy korzystają ze Sklepu Internetowego.

 5. Klient zobowiązany jest do:

  • nie dostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

  • nie działania w sposób naruszający prawo czy w celu obejścia prawa, a także w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami; 

  • wykorzystywania wszelkich informacji dostępnych na Stronie Sklepu Internetowego (w tym materiałów handlowych, marketingowych i promocyjnych) jedynie na użytek własny; 

  • nie podejmowania bezprawnych działań naruszających dobre imię Sprzedawcy.

 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie konsumentem, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 7. W sytuacji sprzeczności zapisów niniejszego Regulaminu z prawem właściwym dla Kupującego będącego Konsumentem spoza Unii Europejskiej, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące w danym kraju Konsumenta.

 § 3 ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia mogą składać Konsumenci bez uprzedniego dokonania rejestracji podając niezbędne dane jak i po dokonaniu rejestracji. Rejestracja nie jest warunkiem koniecznym składania przez Konsumentów Zamówień w Sklepie Internetowym.

 2. Konsument sporządza Zamówienie poprzez wirtualne dodawanie Towarów do Koszyka po uprzednim dokonaniu wyboru odpowiedniego rozmiaru Towaru. Skuteczne dodanie powoduje, iż w zakładce Koszyka na liście Zamówienia zmienia się wskaźnik Towarów. Listę Zamówienia można dowolnie modyfikować.

 3. Konsument następnie określa sposób dostarczenia przez Sprzedawcę Towaru, dogodny sposób płatności za Towar i potwierdza zamówienie.

 4. Po złożeniu zamówienia Konsument może dokonać jego zmiany, w szczególności skorygować błędy we wprowadzonych danych, aż do chwili nadania przesyłki z Towarem poprzez bezpośredni, niezwłoczny (telefoniczny lub za pomocą poczty e-mail) kontakt ze Sprzedawcą.

 5. Po otrzymaniu Zamówienia Sprzedawca przesyła Konsumentowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomość potwierdzającą przyjęcie Zamówienia. Umowa sprzedaży Towaru zostaje zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta powyższej wiadomości. W treści tej wiadomości, stanowiącej potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży Towaru, znajdują się szczegółowe informacje o Zamówieniu, którego dokonał Klient.

 6. W razie odmowy potwierdzenia przyjęcia Zamówienia lub rezygnacji z realizacji Zamówienia Sprzedawca informuje o tym fakcie Konsumenta na podany przez niego adres poczty elektronicznej lub numer telefoniczny w ciągu 3 Dni roboczych następujących bezpośrednio po dniu, w którym otrzymał Zamówienie złożone przez Konsumenta. Sprzedawca dokona zwrotu uiszczonej przez Klienta ceny Towaru oraz kosztów dostawy (o ile kwoty te zostały uiszczone) na rachunek bankowy wskazany przez Klienta. Zwrot ten będzie miał miejsce w terminie 5 Dni roboczych następujących po dniu, w którym zapłacona kwota została zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy.

 7. Zamówienia w Sklepie Internetowym realizowane są na terenie całego świata.

 8. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.

 9. Czas realizacji zamówienia Towaru wynosi do 5 Dni Roboczych. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się:

  • w przypadku przelewu bankowego – po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Sprzedawcy,

  • w przypadku przelewu internetowego – po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia od operatora o dokonanej płatności Klienta,

  • w pozostałych przypadkach – w dniu zawarcia umowy.

 10. Towar marki BELAMILA wykonywany jest ręcznie, w związku z tym w wyjątkowych przypadkach czas realizacji Zamówienia może ulec wydłużeniu.  W takiej sytuacji Klientowi zostanie niezwłocznie przesłana na podany przez niego adres e-mail informacja, w której Klient zostanie powiadomiony o nowym terminie realizacji Zamówienia. Klientowi będzie w tym przypadku przysługiwało prawo rezygnacji ze złożonego Zamówienia poprzez zawiadomienie Sprzedawcy o tym fakcie w na adres poczty elektronicznej sklepu sklep@belamila.pl. Sprzedawca dokona zwrotu uiszczonej przez Klienta ceny Towaru oraz kosztów dostawy, jeśli kwoty te zostały zapłacone przez Klienta, na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w powyższym e-mailu. Zwrot ten zostanie dokonany w terminie 2 Dni roboczych następujących po dniu, w którym Sprzedawca otrzyma rezygnację ze złożonego Zamówienia. 

§ 4 REJESTRACJA

 1. Rejestracja pozwala na bezpłatne utworzenie indywidualnego Konta Klienta.

 2. Rejestracja Klienta następuje poprzez prawidłowe wypełnienie i akceptację formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego. Rejestracja jest jednorazowa – przy każdym kolejnym Zamówieniu Klient posługuje się loginem (e-mail Klienta) i hasłem (które zostało ustalone przez niego w formularzu rejestracyjnym, składające się z minimum 6 znaków). Dane te są poufne. Rejestracja wiąże się z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 3. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, w formie elektronicznej na adres poczty e-mail podany w formularzu rejestracyjnym, informację o potwierdzeniu dokonania rejestracji, co jest równoznaczne z zawarciem z Klientem umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta.

 § 5 CENY I WŁAŚCIWOŚCI TOWARU

 1. Ceny zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego są cenami zawierającymi podatek VAT, wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają kosztów dostawy.

 2. Łączna cena Zamówienia obliczana jest według wyborów dokonanych przez Konsumenta w formularzu Zamówienia, zgodnie ze stawkami wskazanymi w podsumowaniu Zamówienia.

 3. W przypadku płatności dokonywanej przelewem bankowym na poleceniu przelewu należy zamieścić imię i nazwisko Klienta oraz numer Zamówienia.

 4. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności:

 • płatność gotówką za pobraniem;

 • przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy w ING Bank Śląski S.A., którego numer znajduje się w potwierdzeniu zamówienia.

 • Płatność za pośrednictwem systemu PayPal lub PayU.

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Towarów. Zmiana ceny Towaru nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.

 § 6 WYSYŁKA

 1. Dostawa Towarów jest możliwa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granice kraju.

 2. Towar dostarczany jest w sposób wybrany przez Klienta spośród opcji udostępnianych przez Sprzedawcę. Koszty dostaw znajdują się w zakładce Formy płatności i dostawy.

 3. Klient może dokonać osobistego odbioru Towaru w siedzibie Sprzedawcy, po uprzednim uzgodnieniu terminu.

 4. Koszt wysyłki Towaru ponosi Klient. Koszt ten doliczany jest do kwoty Zamówienia w podsumowaniu, po wybraniu przez Klienta sposobu dostawy.

 5. Złożenie Zamówienia przez Klienta automatycznie oznacza akceptację warunków i kosztów dostawy Towaru.

 6. Towar nadawany jest na adres wskazany w formularzu Zamówienia. Sprzedawca skontaktuje się z Klientem niezwłocznie, jeżeli źle wypełniony formularz uniemożliwia skuteczne doręczenie Zamówienia. W przypadku wybrania dostawy przy pomocy Paczkomatu, Towar zostanie dostarczony do skrytki wybranej przez Klienta.

 7. W przypadku nieobecności Klienta w momencie dokonywania dostawy Dostawca zostawia awizo. Dostawca może ustalać z Klientem telefonicznie inny termin dostawy.

 8. Przy odbiorze przesyłki od Dostawcy Klient ma możliwość sprawdzenia, czy jej zawartość jest zgodna z dokonanym Zamówieniem, jak i czy otrzymany Towar nie jest uszkodzony. W przypadku zaistnienia takich okoliczności Klient powinien jak najszybciej poinformować o tym fakcie Sprzedawcę na drodze telefonicznej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 9. Wraz z dokonaniem odbioru przesyłki  niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klienta.

 10. Czas doręczenia Zamówienia poza granicę Polski zależy od kraju dostawy. W celu sprawdzenia przybliżonego czasu doręczenia Klient proszony jest o kontakt e-mailowy: sklep@belamila.pl

 11. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Klient jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia. W przypadku wysyłki poza granice kraju koszt przesyłki ustalany jest indywidualnie na podstawie szacunkowego ciężaru paczki i kraju przeznaczenia.

 12. Klient zobowiązuje się do odebrania wysłanego Towaru jak również do pokrycia kwoty wysyłki w przypadku nie odebrania przesyłki za pobraniem.

 13. Dostawa Towaru na terenie Polski zostanie zrealizowana przez Sprzedawcę w terminie do 5 Dni roboczych następujących po dniu, w którym zaksięgowano płatność dokonaną przez Klienta na rachunku bankowym Sprzedawcy. W przypadku, gdy Klient wybrał formę płatności gotówką (za pobraniem) dostawa Towaru zostanie zrealizowana w terminie do 7 Dni Roboczych następujących po dniu, w którym Sprzedawca dokonał potwierdzenia przyjęcia Zamówienia.

 § 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument bez podania jakiejkolwiek przyczyny ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym wszedł w fizyczne posiadanie Towaru zamówionego w Sklepie internetowym pod warunkiem złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy wraz z oryginałem paragonu oraz zwrotu Towaru w stanie niezmienionym. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 2. Szczegółowy opis procedury odstąpienia od umowy znajduję się tutaj.

 3. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od Umowy, po spełnieniu warunków określonych w ustępie 1. Sprzedawca w terminie 14 dni kalendarzowych zwróci Kosumentowi zapłaconą cenę za Towar na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy lub przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył, Klient (za pośrednictwem systemu PayPal lub PayU, w zależności jak dokonana była płatność za Zamówienie).

 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 5. Koszt wysyłki Towaru do Sprzedawcy ponosi Konsument.

 6. W przypadku przekroczenia terminów odstąpienia od umowy określonych w niniejszym artykule Sprzedający odeśle Konsumentowi zwrócony Produkt na jego koszt.

 7. Niezastosowanie się przez Klienta do opisanej powyżej procedury odstąpienia od Umowy, może skutkować znaczącym opóźnieniem zakończenia procedury odstąpienia od Umowy, a tym samym zlecenia zwrotu środków należnych Klientowi.

 8. Sprzedawca nie przewiduje możliwości odstąpienia Klienta od umowy ani od zapłaty za Towar, który został dostarczony przez Sprzedawcę, za wyjątkiem przypadków przewidzianych w przepisach prawa powszechne obowiązującego.

§ 8 REKLAMACJE I GWARANCJA

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Konsumentowi Towarów bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Konsumentowi przysługuje rękojmia w postaci usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, obniżenia ceny albo odstąpienia od Umowy.

 2. Reklamacje należy wysłać na adres Sprzedawcy. Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej, reklamowany Towar winien być dostarczony w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu – paragonem i zgłoszeniem reklamacyjnym, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 3. Szczegółowy opis procedury dokonania reklamacji znajduję się tutaj.

 4. Towar objęty jest 180-cio dniowym okresem gwarancji od daty jego otrzymania. Gwarancja ta obejmuje wszystkie wady wynikające z winy producenta.

 5. Sprzedawca w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

 6. Reklamacji nie podlegają: produkty przecenione; defekty wynikające z naturalnego zużycia spowodowanego używaniem Towaru (w tym ścieralnie warstw złota); uszkodzenia mechaniczne; zabrudzenia; uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania lub konserwacji.

 7. W razie rozpatrzenia reklamacji na korzyść Konsumenta, Sprzedawca dokonuje, zgodnie z żądaniem Konsumenta bezpłatnego usunięcia wady, wymiany Towaru na wolny od wad, obniżenia lub zwrot ceny.

 8. W przypadku uzasadniającym zwrot ceny, należność za zakupiony przez Klienta Produkt zostanie zwrócona w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji w sposób wskazany w formularzu.

 9. Zwrotom i Wymianom nie podlegają zamówienia wykonane na indywidualne życzenie Konsumenta.

 10. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację zgodnie z przepisami prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do uprawnienia Klienta do żądania usunięcia wady bądź wymiany. Sprzedawca wedle swego wyboru niezwłocznie wadę usunie albo wymieni produkt wadliwy na wolny od wad. Sprzedający może także odstąpić od umowy dokonując zwrotu zapłaconej ceny za produkt dotknięty wadą fizyczną. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady produktu w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami jest wyłączona

§ 9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe użytkowników Sklepu Internetowego w tym Klientów/Konsumentów, przetwarzane są przez Sprzedawcę, w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia oraz dystrybucji aktualnych informacji związanych ze Sklepem Internetowym w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych.

 2. Klient/Konsument wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych przez niego w procesie składna i realizacji Zamówienia w Sklepie Internetowym.

 3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie przez Sprzedawcę i nie będą nikomu udostępniane, za wyjątkiem organów wskazanych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926).

 4. Sprzedawca uzyskując zgodę Klienta/Konsumenta może przetwarzać dane osobowe w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesłania Konsumentowi informacji handlowych drogą elektroniczną.

 5. Klient/Konsument ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania czy usunięcia. W tym celu należy zwrócić się do Sprzedawcy za pośrednictwem adresu e-mail sklep@belamila.pl

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się w dokumencie Polityka prywatności Sklepu internetowego www.belamila.pl.

§ 10 PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszystkie zdjęcia Towarów oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie Sklepu internetowego www.belamila.pl są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.

 2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego www.belamila.pl w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.

 3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Sklepu internetowego www.belamila.pl oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.

 4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

§ 11 ZMIANA REGULAMINU

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

 2. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu internetowego zmienionego regulaminu.

 3. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.

§ 12 NEWSLETTER 

 1. Każdy Klient może skorzystać z nieodpłatnej usługi Newslettera świadczonej drogą elektroniczną.

 2. Usługa subskrypcji Newslettera świadczona jest przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, którzy dobrowolnie wyrażą na to zgodę.  W każdej chwili zgodę tę można cofnąć.

 3. Usługa Newslettera polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta informacji handlowych, w tym między innymi informacji o dostępnych Towarach i usługach oferowanych przez Sprzedawcę oraz planowanych promocjach, jak i wydarzeniach związanych z działalnością Sprzedawcy.

 4. W celu otrzymywania Newslettera Klient może podczas wyrazić zgodę na jego otrzymywanie podczas zakładania Konta Klienta dla potrzeb dokonania zakupów w Sklepie Internetowym lub też niezależnie od rejestracji dla tych potrzeb.

 5. Po otrzymaniu przez Sprzedawcę zgody Klienta na otrzymywania Newslettera, Sprzedawca przesyła na adres poczty elektronicznej podanej przez Klienta potwierdzenie przyjęcia Klienta do grona osób, którym będzie przesyłany Newsletter.

 6. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej wysyłanymi przez Usługodawcę jest dobrowolna i w każdej chwili można ją wycofać.

§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na Stronie Sklepu Internetowego.

 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego  i Ustawy o prawach konsumenta. 

 3. Załączniki wymienione w treści Regulaminu stanowią jego integralną część.

 4. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

Niniejszy regulamin został opublikowany 23 lutego 2022 r.

 
Dołącz do listy oczekujących

No fields found, please go to settings & save/reset fields